Tunnusluvut: lehdet

Terveyspuun lehdet kuvaavat nuorten, yleistä kuntalaisten ja aikuisväestön sekä ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita.


Kouluterveyskysely kokoaa kattavasti tietoja koko ikäluokan terveyskäyttäytymisestä. Opettajan ohjaama luokkakysely tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokilla. Suurin osa Terveyspuun nuoria koskevista indikaattoreista on kouluterveyskyselyn tietoja. Muutoksen tulisi olla pienissä (alle 100 vastaajan) kunnissa vähintään 5 prosenttiyksikköä, jotta siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Suuremmissa kunnissa jo 2 prosenttiyksikön muutos on merkittävä. Indikaattori on tietokannassa niiltä vuosilta, jolloin kunta on osallistunut kyselyyn ja kunnassa on vastannut vähintään 15 poikaa ja tyttöä molemmilta luokka-asteilta. [Sotkanet 21.1.2015]

Terveyspuussa on kolme puun haaraa, joihin on koottu nuorten, yleistä kuntalaisten ja aikuisväestön sekä ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita.

Nämä 23 indikaattoria on visualisoitu lehtinä. Indikaattoreiden sisältämät tiedot on arvotettu lehtien väreiksi asteikolla 1-5. Lisäksi jokaisella lehdellä on eri muoto. Paras on tummanvihreä pyörehkö - ja huonoin vaalea kuihtunut lehti. Lehtien raja-arvot perustuvat indikaattoripankkien sisältämien tunnuslukujen jakaumaan Suomen kunnissa.


1. Nuoret

 • Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 3904)
 • Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 3905)
 • Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 286)
 • Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 288)
 • Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 1514)
 • Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 289)
 • Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) (Sotkanet id 1245)
  Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus. Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. [Sotkanet 21.1.2015]
 • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 3219)
 • Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
  Nuorisotyötön on 15 - 24-vuotias työtön. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 189)

2. Yleiset

 • Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä
  Indikaattori kuvaa kuntajohdon ja kunnan keskushallinnon terveydenedistämisaktiivisuutta. Pistemäärä (0 – 100) kuvaa, miten hyvin terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta osin oletetun hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista. (Sotkanet id 4072)
 • Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta
  Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Henkirikoksista 80%:iin on arvioitu liittyvän päihteiden käyttöä. (Sotkanet id 3113)
 • Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta
  Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärän tuhatta asukasta kohti. (Sotkanet id 1278)
 • Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu
  Indikaattori ilmaisee miten tervettä tai sairasta kunnan väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Indikaattori perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. (Sotkanet id 184)
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40-64 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Indikaattori ilmaisee erityiskorvattavaan (75 % ja 100 %) diabeteslääkitykseen oikeutettujen 40-64 -vuotiaiden osuuden ko. ikäryhmästä prosentteina kalenterivuoden lopussa. (Sotkanet id 1802)
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Indikaattori ilmaisee erityiskorvattavaan (75 %) sepelvaltimotautilääkitykseen oikeutettujen 40 - 64-vuotiaiden osuuden ko. ikäryhmästä prosentteina kalenterivuoden lopussa. (Sotkanet id 1823)
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Indikaattori ilmaisee erityiskorvattavaan (75 %) verenpainelääkitykseen oikeutettujen 40 - 64-vuotiaiden osuuden ko. ikäryhmästä prosentteina kalenterivuoden lopussa. Taudin vaikeutta koskevat Kelan asettamat kriteerit ovat tiukemmat kuin lääkehoidon aloittamisen ehdot. Verenpainetauti on erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavista sairauksista potilasmäärältään selvästi suurin. (Sotkanet id 1820)
 • Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Yksilökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Alle 4 tapauksen kuntakohtaisia tietoja ei tietosuojan vuoksi julkaista. (Sotkanet id 2356)
 • Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ilmaisee pitkäaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä. Yleisimmät sairausryhmät sen taustalla ovat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, yksittäisistä sairauksista depressio ja selkäsairaudet. Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin. (Sotkanet id 306)
 • Työttömät, % työvoimasta
  Työttömään työvoimaan luetaan 15-64-vuotiaat työttömät. Vuoden 2013 alussa tapahtuneen lakimuutoksen myötä työttömillä työnhakijoilla ei enää ole ikärajoja, joten minkä ikäinen henkilö vain on voinut olla työtön työnhakija viime vuoden alusta lähtien. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. (Sotkanet id 181)

3. Ikäihmiset

 • Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä
  Indikaattori ilmaisee eläkkeelle (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden erityiseläkkeelle) siirtyneiden aritmeettisen keskiarvoiän. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole mukana keskiarvossa. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 307)
 • Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Indikaattoria laskettaessa kotona asuviksi on laskettu muut kuin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa pitkäaikaishoidossa, vanhainkodeissa, vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, kehitysvammalaitoksissa tai kehitysvammaisten autetussa asumisessa olleet. Vuonna 1992 sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän antaman toimenpideohjelman tavoitteiden mukaan vuoteen 2000 mennessä kotona joko itsenäisesti tai lähiomaisten tai -ympäristön tukemana ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämien koti- ja avohuollon palveluiden turvin selviävien 75 vuotta täyttäneiden osuus nousee 90 prosenttiin. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 1570)
 • Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Depressiolääkkeiden käyttö on yleisintä 75 vuotta täyttäneiden keskuudessa, ja naisilla lähes kaksi kertaa niin yleistä kuin miehillä. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 690)
 • Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä
  Sairaalahoitoa tarvitsevat iäkkäiden henkilöiden tapaturmat merkitsevät yleensä lievää vaikeamman vamman syntymistä, joka vaikuttaa ikääntyvän henkilön terveyteen ja hyvinvointiin. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 318)